ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

CareFull bvba • BTW BE 0882.597.060 • RPR Gent, afdeling Dendermonde

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet-bestaande beschouwd. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 2 – LEVERING

Leveringen gebeuren af magazijn. Voor speciale verpakkingen kunnen verpakkingskosten worden aangerekend. Wij behouden ons het recht voor bestelde goederen zonder opgave van reden, onder rembours te leveren of voor de verzending betaling te vragen. De hierdoor ontstane incassokosten zijn voor rekening van de koper. Alle risico’s die de koopwaar kunnen lopen, zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik dat die koopwaar ter zijner beschikking gesteld is op de zetel van de vennootschap of bij de producent. De orders worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Onze leveringstermijnen worden vastgesteld in functie van de termijnen die door onze eigen leveranciers worden opgelegd en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verlengd. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door vertraging in de levering. Evenmin kan dit aanleiding geven tot koopvernietiging, boete of schadevergoeding, welke ook de oorzaak van de vertraging is. Indien vooraf en schriftelijk een uitkering van schadevergoeding overeengekomen werd, zal het bedrag van deze vergoeding nooit 10% van de globale prijs mogen overschrijden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de door ons geleverde goederen voor tot datum van volledige betaling van het ons verschuldigde saldo. De koper verbindt zich de hem door ons geleverde goederen in goede staat te behouden tot aan hun volledige betaling. Voor breuk tijdens de verzending kan door ons geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.
Indien orders niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Tevens behouden wij ons het recht voor om de goederen te factureren naargelang van de levering, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.
Het materiaal zal geleverd worden bij aanvang van de werken voor zover aan de betalingsvoorwaarden voldaan is.
CareFull behoudt het recht deze bestelling op te schorten indien er vervallen en onbetaalde facturen verschuldigd zijn aan CareFull, alsook in het geval van niet aanvaarding van het financieringsdossier. Bij niet-aanvaarding van het financieringsdossier zal door de Klant een andere financieringsvorm worden voorzien.

ARTIKEL 3 – BESTELLINGEN

Wanneer de hoeveelheid stukken op de zendnota meer bedraagt dan de hoeveelheid stukken op de oorspronkelijke bestelbon, verplicht de koper zich tot afname zolang de afwijking niet meer bedraagt dan 5 % van de hoeveelheid vermeld op de oorspronkelijke bestelbon.
Wanneer de koper wenst te werken op afroep, engageert hij zich om de voorraad stukken en onderdelen, nodig om de batchgrootte te waarborgen, volledig af te nemen wanneer zich een editiewijziging of stopzetting voordoet.

ARTIKEL 4 – UITVOERING WERKEN

Wij kunnen geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor werken die wij uitvoeren in opdracht van de klant, indien de klant in gebreke is gebleven voor de eventuele noodzakelijke aanvragen en goedkeuringen van bouwvergunningen, exploitatievergunningen of andere vergunningen. Bijzonderheden betreft terreinwerkzaamheden: de volgende terreinwerkzaamheden worden door de opdrachtgever verricht: het uitzetten van grenzen of scheidingspalen d.m.v. piketten; het terrein waar nodig egaliseren en vrijmaken van alle obstakels ondergronds en bovengronds, onder obstakels wordt verstaan: bestrating, puin, zware wortels, oude funderingen, van allerlei aard; het afvoeren van uitgegraven grond, afval of materialen; deze werkzaamheden dienen minimaal 1 week voor de geplande montagedatum gereed te zijn; bij begin en einde van de montage dient een bevoegde vertegenwoordiger aanwezig te zijn voor overleg en oplevering; bij grote projecten wordt een opleveringsbewijs opgesteld, die na het beëindigen van de werken ondertekend wordt door de klant en wijzelf; bij deze ondertekening verklaart de klant zich onherroepelijk akkoord en bevestigt hij de goede plaatsing en werking van de geleverde materialen; de klant dient ons op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van kabels of leidingen op de werklijn, dit met liggingsplans, bij ontbreken hiervan wijzen wij elke verantwoordelijkheid af. Bekabeling: de bekabeling tot aan de apparatuur is ten laste van de klant, zo niet worden bijkomende werken uitgevoerd in regie en eventuele bijkomende verplaatsingen. Wij kunnen geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die voortvloeien uit ontbrekende beveiliging, zoals voorgeschreven door de wet.
Voor het slijpen van de voegen voor verkeerslussen moet de ondergrond min. 100 mm diep vrij zijn van kabels, buizen, metalen bewapening of andere obstakels.
De ruimte waarin de apparatuur wordt geplaatst moet voldoen aan de specificaties zoals bepaald door de fabrikant : droog, stofvrij, omgevingstemperatuur tussen +10°C en +35°C, trillingvrij, voldoende vrije luchtcirculatie, e.d. De klant zorgt ervoor dat de ruimte toegankelijk is voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Indien CareFull haar apparatuur dient in te bouwen in een bestaande 19” rack, dan garandeert de klant dat er voldoende plaats aanwezig is. Indien een 19” rack door CareFull dient aangeleverd te worden zal deze in meerprijs aangerekend worden.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, en kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen voor goederen zijn deze afgehaald in onze magazijnen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door ons aangepast worden. BTW, taksen en douanekosten zijn niet in de prijzen begrepen. Alle gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte.
De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, ongeacht de prijs waarvoor ze werden bevestigd.

ARTIKEL 6 – ANNULERING

Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele annulatie van de bestelling blijft het ons volledig vrij hetzij de afname en de volledige betaling der bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 50% op de bestellingssom te eisen, zonder enige verplichting van de verkoper enige schade aan te tonen. Wij behouden ons het recht voor om voor en tijdens de uitvoering van een bestelling, waarborgen van de koper te eisen. In geval van weigering vanwege de koper om daaraan te voldoen, hebben wij het recht de levering te staken of geheel of gedeeltelijk te annuleren. Eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

ARTIKEL 7 – GARANTIE & KLACHTEN

Alle klachten dienen ons op straffe van verval schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te bereiken binnen de drie dagen na datum van levering, en alleszins voor het gebruik of de wederverkoop van de goederen. Niet-overeenstemming van de stukken moet op het ogenblik van de levering worden gemeld. Geen enkele klacht machtigt de koper ertoe de betaling uit te stellen noch de modaliteiten ervan te wijzigen. Elke actie met betrekking tot verborgen gebreken zal slechts aanvaardbaar zijn binnen de termijn van één maand volgend op de ontvangst van de goederen.
In geval van enige klacht, dient de koper de kwestieuze goederen ter onzer beschikking te houden en zich ervan te onthouden ze zonder onze voorafgaande toestemming te ontvreemden, te herstellen of te verwerken. Bij gebreke zal de koper geacht worden van zijn klacht afgezien te hebben en derhalve de goederen aanvaard te hebben. In alle andere gevallen kunnen wij geenszins verantwoordelijk worden gesteld wegens enig verborgen gebrek van de koopwaar. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de meer schade die de koper, zijn personeel, zijn zaken of derden zouden kunnen lijden ingevolge deze gegrond bevonden gebreken.
In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur. Indien door ons geleverde materialen binnen de garantieperiode defect gaan, en na onderzoek in ons labo blijkt dat de oorzaak niet te wijten is aan overmacht (bliksem, overspanning, e.d.) of aan ondeskundig gebruik, dan worden de materialen vervangen of hersteld onder garantie. De garantie dekt geen werkuren of transportkosten.
Onze apparaten, wisselstukken en montages zijn gewaarborgd gedurende zes maanden vanaf de dag van levering voor wat betreft constructiefouten voor zover de apparaten en wisselstukken werden ingebouwd en gebruikt volgens de daarvoor geldende technische regels. Deze feiten worden enkel vastgelegd door ons personeel. De waarborg omvat uitsluitend het vervangen van de defecte onderdelen, zonder dat het defect aanleiding kan zijn tot het vorderen van enige schadevergoeding.
Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant.

ARTIKEL 8 – BETALINGEN

Elke factuur die ons niet binnen de acht dagen teruggezonden wordt, is verondersteld door de klant aanvaard te zijn. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, dienen al onze facturen contant betaald te worden. Alle mogelijke rechten, taksen, BTW of douanekosten, huidige of toekomstige, vallen ten laste van de koper. Onze facturen dienen steeds netto en zonder korting op de zetel van de vennootschap betaald te worden. De betalingen gedaan aan onze agenten en personeel of aan personen die deel uitmaken van transportfirma’s zijn slechts geldig na inning via onze bankrekening. De verkoper is ten allen tijde gerechtigd, een voorafbetaling en een contante betaling voor het saldo bij aflevering van de goederen te vragen. Bij niet-betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, buiten een intrest van 1% per maand op de verschuldigde sommen, eveneens een forfaitaire onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het bedrag van de factuur, met een minimum van €40 per factuur. Tevens behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen.
De door ons gegeven waarborgen vervallen van rechtswege van zodra één enkele betaling op zijn vervaldag niet vereffend wordt. Zonder uitdrukkelijke overeenkomst op het ogenblik van de bestelling, mag door de koper geen enkele som achtergehouden worden ten titel van waarborg.

ARTIKEL 9 – RETOURZENDINGEN

Goederen worden alleen teruggenomen na akkoordbevinding van de directie. Alle goederen, welke retour, dan wel ter reparatie worden toegezonden, dienen franco te worden verzonden. De zending dient tevoren te worden aangemeld. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een pakbon, waarop nummer en datum van onze pakbon en factuur vermeld zijn. Indien naar aanleiding van een retourzending een kredietnota volgt, dan zal deze geen rekening houden met de plaatsgevonden prijswijziging. Wij behouden ons het recht voor wegens behandeling en administratiekosten een percentage in rekening te brengen.
Het vervoer of de verzending van onze goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco geschiedt. Terugzending van de goederen wordt alleen aanvaard wanneer wij daarvoor voorafgaandelijk onze schriftelijke instemming hebben betuigd.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of vernietiging, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of bij de fabrikanten of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze onder leveranciers, enz. deze opsomming zijnde niet beperkend, steeds het recht hebben, hetzij de levering op te schorten totdat bedoelde omstandigheden een einde genomen hebben, mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken zonder dat noch in het ene, noch in het andere geval, de koper enigerlei recht op schadevergoeding zou kunnen laten gelden.

ARTIKEL 11- GESCHILLEN

Voor alle geschillen of rechtsvorderingen zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.